Kallelse till föreningsstämma 19 juni

Styrelsen för Brf Odde, Stockholms kommun kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 19 juni 2013, kl 18.00 i konferenscentret Kista Entré på Isafjordsgatan 1, Kista.

FÖREDRAGNINGSLISTA
1) Öppnande
2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3) Val av justeringsmän, tillika rösträknare
4) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
5) Godkännande av föredragningslista
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelse
9) Fastställande av resultat- och balansräkning
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Fråga om resultatdisposition
12) Fråga om arvoden
13) Fråga om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val därav
14) Val av revisorer och suppleant
15) Val av valberedning
16) Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden
17) Avslutning
*********

Välkomna!
STYRELSEN

PS: Här hittar du våra trivselregler

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter