loading...

Aktuellt

Senaste nyheter

2013

Välkomna till första numret av BRFOdde-Bladet. Tanken är att på ett enkelt sätt förmedla information om vår bostadsrättsförening, både lokalt och aktuellt.

Vi har även ändrat layouten på hemsidan, 'kontaktuppgifter' finns nu som en egen sida där även styrelseinformation finns.

Läs hela inlägget »

Vid föreningsstämman för skagafjords samfällighetsförening valdes Simon Mekonen och Masoud Yaghobi som representanter för Brf.Odde. Samfällighetsförening består utav representanter från Brf.Odde, Brf.Surtsö, Brf.Ravalen, Brf.Skagafjord och ansvarar för Surtsögatan.

Nedan finner ni stämmoprotokollet från 2013-11-07

Läs hela inlägget »

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Odde inbjudes härmed till föreningsstämma tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 18.00 i Norgesalen i Kista Träff, vid Kista Bibliotek. Stämman kommer att behandla de punkter som inte kunde behandlas vid den ordinarie stämman i juni månad. Inför stämman översändes härmed följande handlingar

- Kallelse med föredragningslista
- Motion från medlem

Årsredovisning med revisionsberättelse kommer att utskickas senast en vecka före stämman.

Före stämman serveras kaffe och smörgås.
STYRELSEN

Lars-Göran Ek
Sekr.

Läs hela inlägget »

Styrelsen för Brf Odde, Stockholms kommun kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 19 juni 2013, kl 18.00 i konferenscentret Kista Entré på Isafjordsgatan 1, Kista.

FÖREDRAGNINGSLISTA
1) Öppnande
2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3) Val av justeringsmän, tillika rösträknare
4) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
5) Godkännande av föredragningslista
6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7) Föredragning av styrelsens årsredovisning
8) Föredragning av revisionsberättelse
9) Fastställande av resultat- och balansräkning
10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Fråga om resultatdisposition
12) Fråga om arvoden
13) Fråga om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val därav
14) Val av revisorer och suppleant
15) Val av valberedning
16) Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden
17) Avslutning
*********

Välkomna!
STYRELSEN

PS: Här hittar du våra trivselregler

Läs hela inlägget »

Du har kanske hört att IKEA nu genomför den största produktförändringen på 20 år. Kökssystemet FAKTUM byts ut mot METOD och det påverkar även lådinredning som besticklådor, lådavdelare med mera. Ditt kök tillhör FAKTUM och därför vill vi bara göra dig uppmärksam på IKEAs planer.

Om du vill komplettera ditt kök, passa på nu. Den 2 juni 2013 kommer alla FAKTUM produkter att plockas bort från varuhusen. Under två år har du fortfarande viss möjlighet att komplettera ditt kök via IKEAs kundtjänst.

 

Mer information hittar du på IKEAs hemsida. Det går även bra att kontakta IKEAs kundtjänst eller köksavdelningen på närmsta varuhus. Garantin för köket gäller som vanligt.

 

// Styrelsen

Läs hela inlägget »

Styrelsen i Brf Odde och styrelsen i Brf Surtsö har fått klagomål om att sophanteringen inte fungerar bra och att boende skräpar ner och ställer ifrån sig kartonger och annat skräp i allmänna utrymmen.

 

Styrelserna kommer att göra vad den kan för att boendemiljön ska bli bra och trivsam för alla.

Nästa styrelsemöte i Brf Odde och i Brf Surtsö är tisdag den 12 mars. Vi inleder med ett gemensamt möte för båda bostadsrättsföreningarna med start kl 13.00 i Ikano Bostads byggbodar på Oddegatan.

 

Du är således välkommen till mötet för att diskutera och komma med förslag vad Brf Odde och Brf Surtsö ska göra för att sophantering ska fungera och att det ska bli rent och snyggt i allmänna utrymmen. Ikano Bostad kommer att vara med vid mötet.

 

I en bostadsrättsförening är det bostadsrättshavarna med familjer och deras besökare som gemensamt skapar en bra och trivsam boendemiljö för alla.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Brf Odde Styrelsen i Brf Surtsö Kista Gård

Läs hela inlägget »

Behöver du fler lägenhetsnycklar ordnar du det enkelt själv. Du kan t.ex. höra av dig till bysmeden.se. Du hittar dem i Kista resp. Västberga.

 

Ofta när man beställer tillverkning av fler nycklar krävs det att du tar med dig ID-handling, senaste månadsavin samt den nyckel som du vill kopiera. Du betalar på plats och får nästan alltid din nya nyckel omgående.

Läs hela inlägget »

                                                                                                                               Arkiv